Riving

Kontakt oss, og vi kan gje eit totaltilbod på miljøsanering og riving av bygg. Tilbodet kan om ynskjeleg omfatte miljøsanering, avfallsplan, klargjering, riving, sortering i avfallsfraksjonar og avhending av avfallet.

Eit totaltilbod av denne typen vil normalt gje ein rimelegare totalpris enn om det vert nytta ulike entrepenørar på dei ulike operasjonane.

Vi legg i tillegg og høg vekt på sorteringsgrad med best mogeleg miljømessig utnytting av avfallet.

 

Riving av bygg

 

Direkte opplasting i container

 

Sortering i fraksjonar

 

Transport og avhending avfall